Thursday, March 09, 2006

Šizoidna psihopatija

(iz knjige: Political Ponerology: A Science on The Nature of Evil adjusted for Political Purposes; Andrew M. Lobaczewski, Ph.D.)

Šizoidna psihopatija je izolovana još od strane prvih osnivaća moderne psihijatrije. Još od početka ona je tretirana kao jedan lakši oblik istog nasljednog faktora koji uzrokuje podložnost šizofreniji. Međutim, ova poslednja veza ne može se ni potvrditi, niti negirati uz pomoć statističkih analiza a u to vrijeme nisu bili pronađeni ni biološki testovi koji su bili u stanju da riješe ovu dilemu. ...

Literatura nam pruža više opisa različitih oblika ove anomalije, čije se postojanje može pripisati promjenama u genetičkim faktorima ili razlikama u drugim individualnim karakteristikama ne-patološke prirode. Sada ćemo skicirati neke uobičajene karakteristike ove podvrste.
Ljudi koji su zahvaćeni ovom anomalijom su preosjetljivi i nepovjerljivi, međutim, oni veoma malo obraćaju pažnju na osjećanja drugih, skloni su da zauzimaju ekstremne pozicije i rado se osvećuju za male uvrede.

Oni su ponekad ekcentrični, odnosno, čudaci, po svojoj prirodi. Njihov slab osjećaj za psihološke situacije i realnost navodi ih da pogrešno i negativno interpretaju namjere drugih ljudi.
Oni se lako uključuju u aktivnosti koje su kobajagi moralne, međutim, koje u suštini nanose štetu i njima i drugima. Njihov osiromašen psihički pogled na svijet čini ih tipičnim pesimistima u vezi ljudske prirode. Izraze ovih karakterističnih stavova često nalazimo u njihovim tvrdnjama i pisanim djelima: “Ljudska priroda je toliko ružna da se red u ljudskom društvu jedino može zavesti uz pomoć jake vlasti koju obrazuju visokokvalifikovane individue koje zastupaju neke više ideale.” Ovu njihovu tipičnu izjavu možemo nazvati “šizoidna deklaracija”…

[Ovdje moramo naglasiti da šizoidne ličnosti generalno smatraju da su ONI ti, i niko drugi do oni, koji znaju kako čovječanstvo treba dovesti u red.]

Međutim, kad se nađu obuhvaćeni veoma stresnim situacijama, šizoidni nedostaci kod njih dovode do toga da te osobe veoma lako kolabiraju. Njihov kapacitet za razmišljanje postaje karakteristično zagušen, pa šizoidi onda zapadaju u reaktivna psihotička stanja koja su po izgledu slična šizofreniji, tako da to onda vodi do uspostavljanja pogrešne dijagnoze.

Zajednički faktor u raznolikosti ove anomalije je jedno potmulo bljedilo emocija i osjećanja za psihološke realnosti. To se može pripisati niskom kvalitetu njihovog instiktivnog substratuma, koji kao da radi na pijesak. Nizak emocionalni pritisak dozvoljava im da razviju odgovarajuće špekulativno rezonovanje koje je korisno u ne-humanističkim sferama djelovanja. Zbog svoje jednostranosti, oni su skloni da smatraju sebe intelektualno superiornijim od “običnih” ljudi.
Kvalitativna frekvencija pojave ove anomalije razlikuje se među rasama i nacijama: niska je kod Crnaca a visoka kod Jevreja. (…)

Prema mojim opservacijama ova anomalija je autozomalno nasljedna.
Ponerološko djelovanje šizoida [Ponerologija – nauka u porijeklu i prijenosu zla, prim. prev.] može se određivati sa dva aspekta. U jednom užem obimu, takvi ljudi prouzrokuju nevolje članovima svojih porodica, lako se pretvaraju u alatke za širenje intriga u rukama inteligentnih individua...

Njihova tendencija da gledaju na ljudsku realnost na indoktriniran i prost način kojeg smatraju “ispravnim”, često transformiše njihove dobre namjere u loše rezultate. Međutim, njihova ponerološka uloga može zadobiti makrosocijalne proporcije ukoliko se njihovi stavovi prema ljudskoj realnosti i njihove velike doktrine, za čije stvaranje imaju veoma izraženu tendenciju, stave na papir i štampaju u velikim tiražima.

Uprkos ovim njihovim tipičnim nedostacima, ili čak jednoj otvorenoj šizoidnoj deklaraciji, njihovi čitaoci ne shvataju kakve su istinske karakteristike tih autora; oni interpretiraju takva djela u skladu sa svojom ličnom prirodom. Umovi normalnih ljudi teže ka korektivnim interpretacijama zahvaljujući participaciji njihovog vlastitog bogatijeg psihološkog pogleda na svijet. Međutim, mnogi čitaoci kritički odbacuju ovakve radove sa jednim moralnim gađenjem ali nesvjesni njihovih specifičnih uzroka.

Jedna analiza uloge koju su odigrali radovi Karla Marksa lako otkriva sve gore navedene tipove apercepcije i društvene reakcije koje su dovodile do podvajanja među ljudima. [...]
Za vrijeme stabilnih vremena koja se naoko čine sretnim, mada su i ona obilježena nepravdom prema pojedincima i nacijama, ovi [šizoidni] doktrinari vjeruju da su pronašli jednostavno rješenje da srede probleme u jednom takvom svijetu. Takavi istorijski periodi uvijek su karakterizirani jednim generalno osiromašenim psihičkim pogledom na svijet, tako da se u takvim vremenima, jedan šizoidni, siromašan psihološki pogled na svijet ne istiće iznad ostalih i prihvata se kao jedna legalna ponuda.

Te doktrinarne individue karakteristično manifestuju određeni prezir u vezi moralista a onda zagovaraju potrebu za ponovnim otkrivanjem izgubljenih ljudskih vrijednosti i za razvojem jednog bogatijeg i ispravnijeg psihološkog pogleda na svijet.
Šizoidni karakter teži da nametne svoj vlastiti konceptualni svijet drugim ljudima ili društvenim grupama, koristeći jedan relativno kontrolisan patološki egoizam i izvanrednu istrajnost koja proistiće iz njihove uporne prirode.

Tako su oni na kraju u stanju da savladaju ličnost druge individue, što dovodi do toga da se ova počne očajno nelogično ponašati. Sličan uticaj oni takođe mogu izvršiti i na neku grupu ljudi kojoj su se pridružili.
Oni su psihički usamljenici koji se osjećaju ljepše u nekim društvenim organizacijama, gdje postaju žestoki pobornici neke ideologije, vjerski fanatici, materijalisti ili sljedbenici neke ideologije koja ima satanističke karakteristike. Ukoliko se njihove aktivnosti svode na diretne kontakte na nižoj društvenoj razini, njihovi poznanici ih obično vide kao ekcentrike, što ograničava njihovo ponerološko dejstvo. Međutim, ukoliko oni uspiju da sakriju svoju vlastitu ličnost iza pisanih riječi, njihov uticaj može otrovati umove u društvu u jednom veoma širokom obimu i za jedno veoma dugo vrijeme.

Karl Marx predstavlja najbolji takav primjer jer je on bio najpoznatija figura te vrste. Frostig, psihijatar iz stare škole, uključio je Engelsa i druge u jednu kategoriju koju je nazvao “kategorija bradatih šizoidnih fanatika”. Poznate proklamacije pripisane Sionskim Mudracima na početku prošlog vijeka počinju sa jednom šizoidnom deklaracijom. Devetnaesti vijek, pogotovo njegova druga polovina, čini se da je bio vrijeme jedne izvanredno velike aktivnosti od strane šizoidnih individua, koje su često bile, mada ne uvijek, jevrejskog porijekla. Nakon svega, moramo imati na umu da 97% od svih Jevreja ne izražava ovu anomaliju kao i to da se ona javlja u svim evropskim nacijama, mada u jednom značajno manjem stepenu. U naše naslijeđe iz tog perioda spadaju predstave o svijetu, naučne tradicije i zakonodavni koncepti začinjeni aromama šizoidnog shvatanja realnosti.

Uprkos činjenici što pisana djela šizoidnih autora sadrže u sebi gorenavedene nedostatke, ili čak otvoreno formulisane šizoidne deklaracije koje za specijaliste mogu da predstavljaju sasvim dovoljna upozorenja, prosječan čitaoc njih ne prihvata kao jedan pogled na realnost zahvaćen ovom anomalijom, nego radije kao jednu ideju prema kojoj on treba da zauzme neki stav koji je baziran na njegovim ubjeđenjima i rezonovanju. To je prva greška.

Ova previše pojednostavljena šema, lišena psiholoških boja i zasnovana na lako dostupnim podacima, vrši jedan intenzivan uticaj na pojedince koji su nedovoljno kritički nastrojeni, često frustrirani usljed svog lošeg prilagođavanja društvu, kulturno zapostavljeni, ili koji se karakterišu određenim psihičkim nedostacima. Drugi bivaju podstaknuti na kritiku baziranu na njihovom zdravom razumu, mada ni njima, takođe, ne uspijeva da shvate suštinske uzroke ovog problema....

Među osobama koje prihvataju sadržaje ovakvih dijela, možemo razlikovati dva posebna tipa apercepcije: kritički-korektivni i patološki.
Ljudi koji imaju normalan osjećaj za psihološku realnost skloni su inkorporaciji onih važnijih elemenata iz tih dijela. Oni će takođe trivijalizirati očigledne greške i nadomiještati šizoidne propuste uz pomoć svog mnogo bogatijeg pogleda na svijet. To onda vodi do jedne razumnije, odmjerenije, pa tako i kreativnije interpretacije, ali ne potpuno oslobođene uticaja grešaka koje su gore navedene.

[Ne dešava li se nešto slično i kad normalan čovjek čita tzv. “svete knjige”?!?]

Patološko prihvatanje se manifestuje kod individua sa različitim poremećajima, bilo da su oni naslijedni ili stečeni, kao i kod mnogih ljudi sa iskrivljenom ličnošću i onih kojima je nanesena neka društvena nepravda....
Šizoidija tako igra suštinsku ulogu kao jedan od faktora u genezi zla koje ugrožava naš savremeni svijet. Zadatak psihoterapije u takvom svijetu trebao bi podrazumijevati da se posljedice ovog zla eliminišu što god stručnije je to moguće....

U ponerološkom procesu ovog patokratskog fenomena, karakteropatične individue prihvataju ideologije stvarane od strane doktrinara, često šizoidnih ljudi, pretaču ih u jedan aktivni propagandni oblik i proširuju sa jednim patološkim egoizmom i paranoidnom netolerancijom svake filozofije koja se ne slaže s njihovom. [...]

kraj izvoda

***

Šizoidne psihopate često imaju tendenciju da provociraju ili se izazivački ponašaju, “traže dlaku u jajetu” kad se o kritikovanju drugih ljudi radi; u stalnoj su potrazi za greškama kod drugih a svoj pogled na realnost prezentiraju na način kao da se tu radi o jednom golom činjeničnom stanju, dok istovremeno zaobilaze ili ignorišu sve one činjenice koje bi mogle da ukazuju na suprotno. Često su skloni da uvjeravaju slušaoca da imaju i dokaze o onome što tvrde ili zastupaju, dok ih u suštini nemaju.

Uporno odbijaju da priznaju vrijednost drugih, odnosno, da potvrde da i ono što neki drugi rade može da bude pozitivno.
Oni same sebe uvijek prezentiraju kao “eksperte”, sve s ciljem kako bi nadvladali ličnost slušaoca i zadobili kontolu nad njim. Veoma uporno ponavljaju da su oni ti koji su u pravu, sve dok ta njihova ‘pravda’ ne izmori slušaoca (ili čitaoca) i on tako popusti pred njom, pogotovo ukoliko se sve to obavlja uz svesrdnu pomoć njegovih saradnika (ili pristalica).

U mnogim slučajevima oni oko sebe vješto organizuju tzv. “grčki hor” odnosno individue koje su njihovi pobornici i koje obično, spontano ili sa zadatkom, trebaju glasno da mu plješću i verbalno ili pismeno da ga podržavaju, odnosno, šire njegove ‘doktrine’.

Šizoid će često ostvarivati “ekskluzivne” veze s nekima od ciljanih individua (koje su kobajagi bazirane na međusobnom povjerenju, pouzadanosti ili zaslugama). To može ići čak i do te mjere da će on među svojim slušaocima (ili sljedbenicima) pokušati stvoriti ‘takmičarsku atmosferu,’ uvodeći neku vrstu njihovog rangiranja – dok bi oni istovremeno trebali posvećivati svoju pažnju tome - ‘ko će mu biti bliži, odnosno, zadobiti njegovu naklonost’.

Njihova manipulacija često uključuje i igranje uloge žrtve, koju neki navodno uporno proganjaju želeći da je unište, pogotovo kad se od njih traže neki dokazi za nebuloze koje šire oko sebe ili ih se uhvati u laži.

Cilj šizoida je Moć, Vlast, Kontrola, Dominacija i Potčinjavanje drugih. Svoje ciljeve ostvaruju uz pomoć raznoraznih sredstava uključujući verbalno psihičko omekšavanje drugih, pokušavajući kod njih da prouzrokuju osjećaj nesigurnosti, straha, stida, blamaže, krivice, poniženja itd. a istovremeno će da negiraju kako je to dio njihove ‘standardne operativne procedure’.
Najomiljenija taktika šizoida je da okreću ljude jedne protiv drugih. Kad im uspije da zav
ade ljude, to im onda pruža neku vrstu perverznog samozadovoljenja, pogotovo kad posmatraju kako se ovi međusobno glože. Istovremeno, stalnim stvaranjem intriga i konflikata, oni odvlače pažnju sa samih sebe, odnosno, stvarnog izvora problema. Oni će tada često da nastupe i kao “glas razuma” u razrješavanju konflikta kojeg su sami stvorili i na taj način će prikupljati nove poene kod svojih žrtava.

Šizoidi su stručnjaci za distorziju čovjekove percepcije. Često će npr. pokušati da izazovu negativan odnos drugih prema osobi na koju ciljaju, a to rade njenim podrivanjem tj. stvaranjem opšte sumnje u vezi nje, uz pomoć jednog vještog iskrivljavanja nebitnih činjenica, izražavanja lažne zabrinutosti itd.

Ovdje se radi se o jednom trovanju ljudskog uma kojem se veoma teško suprostaviti jer je ono prilično suptilno i kao takvo ono je veoma teško za uočiti.
Tako, u večini slučajeva prilično dugo potraje to dok njihove žrtve ne dođu pameti, (ukoliko uopšte dođu?!), odnosno, uspiju da vide kroz tu njegovu varljivu masku i shvate da ih ovaj koristi kao pijune.

Šizoid sebe predstavlja jedinim pouzdanim izvorom informacija. Dovođenje u pitanje kredibiliteta njegovih informacija ili njihovih izvora oni automatski shvataju kao uvredu, jer treba samo po sebi da se podrazumijeva da oni dobijaju informacije “iz prve ruke” a ti njihovi izvori su ponekad obavijeni i velom misterije.

Često će ciljanu individuu javno označavati neznalicom, neodgovornom, nestabilnom, ovisnom, nepažljivom, nesigurnom, nepouzdanom, naivnom itd. – neprestano ukazujući na neke njene slabosti, koristeći se iskrivljavanjem činjenica ili fabrikacijom “dokaza” u smislu ukazivanja na neprimjereno ponašanja date osobe.

S obzirom da većina ljudi ima jednu “sklonost ka traču” (bez tendencije za provjerom informacija), takve “vijesti” mogu prilično brzo i da se šire. Dakle, u večini slučajeva tu se radi o najobičnijim projekcijama. Cilj svega toga je da se izmanipuliše percepcija slušaoca ili čitaoca, te da se formira jedna vrsta njegove zavisnosti, tako da on onda počinje da se oslanja isključivo na šizoida kao na jedini izvor pouzdanih informacija, dok istovremeno prestaje da vjeruje svim drugima. Svaku osobu koja uspije da se otrgne od te zavisnosti, šizoid će pokušati da ocrni koliko god je to moguće i kad god mu se za to ukaže prilika.

Kad se šizoid nađe satjeran u čošak i u opasnosti da bude raskrinkan, on se onda brzo prebacuje iz svoje klasične arogantne, ohole i nadmene poze u “jadan ja” modus operandi, proglašava se žrtvom privlačeći pažnju na sebe i manipulišući ljude igrajući na njihova osjećanja krivice, sažaljenja, empatije itd. Naravno, one koji su ih razotkrili, oni će neprestano pokušavati da degradiraju ili da ih etiketiraju kao lažove, paranoike itd…


-

35 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Nista konkretno ... Surfujem Net-om upravo u potrazi za informacijama na temu psihopatija i shizoidna psihopatija i naletim n tvoj blog.
Neka interesovanja su nam slicna, neka manje, neka ne ... Mene je oduvek zanimala nauka i granicna podrucja nauke, medicina, psiha ...
Trenutno to i nema toliko veze sa zanimanjima, vec sa konkretnim i aktuelnim problemom meni drage osobe.
Ta osoba je pre 5 ili 7 godina bila hospitalizovana jer su se pojavile sumanute ideje (zatrovana voda npr. i sl), a dijagnoza je bila shizoidna psihopatija. Tome prethode problemi u detinjstvu, zapostavljanje, poremeceni porodicni odnosi, maloletnicka delikvencija, alkohol i sve moguce droge ... Ono sto mene buni je da je to bilo dijagnostikovano kao akutno stanje, a sve sto sa procitala o psihopatijama i shizoidnoj psihopatiji govori o poremecaju licnosti i to trajnom poremecaju. Ma, duga prica ...
Ta ista osoba se skoro tri godine leci od politoksikomanije (hospitalizacija, individualna i grupna terapija, produzena terapija ...), ali vec neko vreme nema ni veru ni nadu da lekari mogu da pomognu i pocinje da pati od promena raspolozenja, sumanutih ideja (patoloska ljubomora, umisljene stvari ,,,), distanciranost i nepoverenje. Posle prvog , pocetnog perioda lecenja kada je izgledalo da ima rezultata (uvid, pozitivne odluke, resenost, promene, veliki trud i sl.), sve to pocinje da slabi i dolazi do "pucanja". Ne znam da li je to kriza, depresija ili nesto trece??!! Ne zelim da okrenem glavu; zelim i da pomognem i pre svega da shvatim, razumem.
Izvini za gnjavazu. Hmm, jer ovo nekako nije ni kritika ni pohvala ni pitanje ...
Zemlja kengura mi se dopada :))

9:52 pm  
Anonymous Anonymous said...

Mislim da se u ovim istrazivanjima veoma generalizuju stvari, tja.. cak i ako je neko psihopata da li to znachi da je on losh covek?
Da li bi mi svi trebali da budemo "normalni", super-umereni, uljudni, bez paranoje? Meni je paranoja mnogo puta pomogla u zivotu,naravno i odmogla. U mnogim krugovima, postoji cak misljenje, da shizofreniju cak ne treba smatrati bolescu...
Mnogo pljujete po tim ljudima... treba se zapitati zasto su toliko ljudi postali "Psihopate"?

5:34 pm  
Anonymous Anonymous said...

Poruka "Psihopati sa dušom":
Sam tvoj gore navedeni "nadimak" jasno poukazuje koliko je tvoja percepcija iskrivljena.
Psihopati, laički rečeno - jer se izraz "duša" u psihologiji i psihijatriji izričito ne kosristi - nemaju dušu, nemaju savjest. Stoga je tvoj "madimak", a samim time i tvoj očigledni stav - oksimoron.
Drugo, i ništa

9:17 pm  
Anonymous Anonymous said...

Poruka "Psihopati sa dušom":
Sam tvoj gore navedeni "nadimak" jasno poukazuje koliko je tvoja percepcija iskrivljena.
Psihopati, laički rečeno - jer se izraz "duša" u psihologiji i psihijatriji izričito ne kosristi - nemaju dušu, nemaju savjest. Stoga je tvoj "madimak", a samim time i tvoj očigledni stav - oksimoron.
Drugo, i ništa manje važno, psihopati su po svojoj suštini - ZLI.

KAPIRAŠ?

9:19 pm  
Anonymous Anonymous said...

Pa ti napravi monstrume od shizoidnih..Koliko ja znam,to su ljudi koji vole vise da su sami nego u drustvu,odlikuje ih visoka inteligencija stoga ne uzivaju u praznim caskanjima,zato mozda izgledaju pomalo weird ljudima sa strane,jer nisu na isti sablon ko vecina .Ni kritika,ni pohvala ih ne dotice preterano,ponekad deluju neosetljivo za tudje emocije,al uglavnom iz razloga sto im se cini glupim oko cega se sve ljudi tangiraju.Moguce da imaju sopstveni moralni kodeks koji je malo drugaciji,al uglavnom se bazira na sustini a ne formi.Sto se tice intriga i zavadjanja ljudi jednih protiv drugih,mislim da gresis,jer su shizoidne osobe isuvise u svom svetu i svojim mislima i da im je poprilicno svejedno sta drugi misle o njima da bi se nesto nametali kao vodje il sta ja znam.Zaspravo,mislim da je njima ustvari dobro takvim kakvi jesu i da jedino zele da ih drugi ostave na miru i ne pokusavaju da ih menjaju..Na posletku,zasto pa moramo svi da budemo isti? A bilo kakva opasnost po drustvo,il svet in general,ponajmanje treba od od njih da se ocekuje..

11:39 pm  
Anonymous Anonymous said...

Ovaj clanak ima vise verzija.Vrlo je interesantan,sa dosta ispravnih podataka i opisa i tu i tamo ponekom zlikovackom idejom.
Provucen je antagonizam,ovde i u drugim verzijama,prema filozofiji,istoriji,knjizevnosti,Jevrejima,hriscanstvu i drugim autoritetima.Zagovara se stanoviste da ce psihobiologija spasiti svet od zla.
Nepozeljnih manjina,npr. psihicki bolesnih koji su oznaceni kruzicima,treba se resiti na naucno ucinkovit nacin,a preostale navesti da se medusobno pobiju.
Dalje se navodi da su oni kojima je ucinjena drustvena nepravda jednako opasni kao i psihicki oboleli,jer deluju u istom pravcu,mada iz razlicitih pobuda.
Pominju se i nekakvi pisci,sizoidne licnosti dakako,koje pisu i hoce to da umnoze.Razmatra se nacin izvlacenja vrednih delova iz kontaminiranog sadrzaja i jos puno toga.
Uzasno.

5:28 am  
Anonymous Anonymous said...

Pohvale za članak, nigdje nisam na netu pronašla kompletniju sliku..problema koji se zove šizodna psihopatija...no imam jedno pitanje..srela sam ovo oboljenje u dvije osobe..jedna je meni bila prijatelj 9 godina i uspjela je 9 godina od mene to skriti...nevjerojatan je osječaj kad odjednom doziviš saznanje o ćemu se radi....druga osoba je muškarac kontekst ljubavni ..i sad ovako pitanje..u kakvu osobu se pretvori normalan čovjek kada mu u zivot uđe šizodina ososba, naime kod frendice sam bila toliko šokirana ..da o tome nisam mogla prestati govoriti..mnogi koji ovu njeziu stranu nisu upoznali su me u čudu gledali jer je njezina riječ teška kao kamen , ne postavlja se pitanje itd..a mene su opet znali dovoljno dugo da nisu sumnjali u moj motiv..dakle nije ima palo na pamet da izmišljam i opankavam prijateljicu..e sad što se muškarca tiče ..osjećaj duboke vezanosti koju je htio probuditi, a poslije sm vidjela da je tako vezan za 8 zena različiih dnevno itd..taj tip je u meni probudio opsesivnu budalu..nikad u zvotu takva sranja nisam nikome radila. Zadnje moje pitanje i osnovno imaju li " normalni ljudi" posljedice nakon udara ataka šizoidnh osoba koje se skrivaju i prodaju za normalne..nekako imam osjećaj ..malo čudno teško se vratiti....još teze je ne govoriti o tome, a nije ideja degradacija..nego čuđenje..jedini termin koji mi pada na pamet..je da je u moj mozak ubačen virus...i potpuno mi je jasno zašto se psihopatija širi....ove osobe o kojima pričam imaju sigurno ovu dijagnozu jer ih svaka rečenica iz teksta točno opisuje..ovo muško mi je čak slalo youtubove na temu vojskovođa u SSSR u sa njhovim himnama..NEDAO NAM bOG TAKVIH LIDERA..Što je to u meni da ja čak dvije individue privučem u svoj zivot??? U oba slučaja su se tako ljepo poigrali, pa napinjali, pa ponizavali, sve u svemu zonglirali...samnom..da bi pri osvještenju..dobila bjes, negranje svega..njezna tipiča rečeica je " ti ne znaš išta o ničem" hladno to govori svima..svi su budale i kreteni i nakon 25g staza..samo je ona pametna

12:23 pm  
Anonymous Anonymous said...

u jednom starom medicinskom leksikonu nasla sam opis sizoida,kao oaobe koja je odrasla uz sizofrenicara,i sama nema patoloske promijene na mozgu,ali je zbog iskrivljene slike svijeta koju je dobivala u razvoju,ima neobican svjetonazor.Reklo bi se vlastiti svijet.Mozda ima slican utijecaj i ako sizofrnicara ili sizoida u odrslom dobu pustimo u svoj zivot.

4:03 am  
Blogger Unknown said...

2015-5-28 xiaozhengm
cheap jerseys
ralph lauren
michael kors bag
coach outlet store online
michael kors handbag
true religion jeans
oakley sunglasses sale
fitflops sale clearance
michael kors handbags
replica watches
gucci outlet online
true religion
kate spade outlet
toms outlet
polo ralph lauren
true religion sale
abercrombie
jordan shoes
coach outlet
gucci outlet
gucci outlet
michael kors outlet
pandora jewelry
michael kors outlet online
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry
hollister clothing
chanel outlet
michael kors

7:28 pm  
Blogger Unknown said...

shijun 7.9
oakley outlet
fitflops
lv handbags
dior outlet store
michael kors uk
cheap jerseys
toms promo code
polo ralph lauren outlet
abercrombie
jordan retro 3
juicy couture handbags
coach outlet online
ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
ray-ban sunglasses
abercrombie outlet
ed hardy clothing outlet
abercrombie kids
soccer shoes
new jordans
abercrombie
ray ban wayfarer
air jordan 11
jordan retro 8
abercrombie
oakley sunglasses outlet
cheap toms
jordan shoes
concord 11
oakley vault
true religion outlet
abercrombie and fitch outlet
coach factory outlet
timberland outlet
white timberland boots
louis vuitton
soccer jerseys
tory burch outlet online
tod's outlet
louis vuitton outlet

5:17 pm  
Blogger John said...

2015831yuanyuan
michael kors handbags
michael kors outlet online
abercrombie outlet
jordan 13
nike blazers
prada
kate spade
abercrombie
nike sb
jordan pas cher homme
michael kors handbags
michael kors outlet online
true religion
ralph lauren uk
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
nike trainers uk
hollister kids
nike sb shoes
nike air huarache
oakley outlet
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
tods outlet
prada uk
ray ban sunglasses
timberland uk
michael kors outlet
coach factory outlet

7:13 pm  
Blogger Unknown said...

XIAOMUlouis vuitton
coach factory outlet
coach factory outlet
coach outlet
louis vuitton handbags
toms outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet
louis vuitton handbags
coach outlet store online
michael kors outlet
michael kors outlet online
michael kors handbags
michael kors outlet
louis vuitton handbags
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet

5:56 pm  
Blogger منصتك الاخبارية said...http://www.prokr.net/2016/09/marble-polishing-companies-12.html
http://www.prokr.net/2016/09/marble-polishing-companies-11.html
http://www.prokr.net/2016/09/marble-polishing-companies-10.html
http://www.prokr.net/2016/09/marble-polishing-companies-9.html
http://www.prokr.net/2016/09/marble-polishing-companies-8.html
http://www.prokr.net/2016/09/marble-polishing-companies-7.html

4:03 am  
Blogger منصتك الاخبارية said...

http://www.prokr.net/2016/09/marble-polishing-companies-6.html
http://www.prokr.net/2016/09/marble-polishing-companies-5.html
http://www.prokr.net/2016/09/marble-polishing-companies-4.html
http://www.prokr.net/2016/09/marble-polishing-companies-3.html
http://www.prokr.net/2016/09/marble-polishing-companies-2.html
http://www.prokr.net/2016/09/marble-polishing-companies.html

5:10 am  
Blogger Unknown said...

coach factory outlet
ray-ban sunglasses
louis vuitton outlet
cheap nhl jerseys
adidas nmd r1
louis vuitton
true religion jeans
polo ralph lauren
michael kors bags
cheap jordans
20172.21wengdongdong

2:21 pm  
Blogger Unknown said...

Keep it up
http://www.prokr.net/2016/09/roofing-companies-12.html
http://www.prokr.net/2016/09/roofing-companies-11.html
http://www.prokr.net/2016/09/roofing-companies-10.html
http://www.prokr.net/2016/09/roofing-companies-9.html

7:18 pm  
Blogger rehabgad1 said...

Good write-up. I definitely love this site. Keep it up
http://prokr111.pen.io/
https://prokr123.snappages.site/
http://prokr123.over-blog.com/
http://l-ibda3.net/

2:06 am  
Anonymous Cara menyembuhkan batuk menahun said...

thank you very useful information admin, and pardon me permission to share articles here may help :

Cara mengatasi stroke ringan
Cara mengatasi penyumbatan di jantung
Cara mengatasi lambung bocor
Cara mengatasi paru paru bocor
Obat gabagen bayi
Cara meredakan nyeri punggung
Obat abses payudara ampuh
Cara membantu pemulihan penderita diabetes

5:10 pm  
Blogger Unknown said...

www0609
ysl outlet
michael kors outlet
moncler outlet
canada goose jackets
nhl jerseys
cheap jordans
michael kors outlet
coach handbags
polo ralph lauren
true religion jeans

7:52 pm  
Blogger Unknown said...

nike roshe run
air max 90
germany world cup jersey
cheap toms
nike shoes
air max
jordan shoes
hogan shoes
fendi
jordan 6
2018.6.14chenlixiang

7:37 pm  
Blogger xjd7410@gmail.com said...

20180627 junda
canada goose outlet
pandora jewelry
air max 90
kate spade outlet
oakley sunglasses
ugg outlet
pandora
longchamp pliage
nike shoes
kate spade outlet

10:51 am  
Blogger Unknown said...

qzz0627
coach outlet
michael kors outlet
adidas nmd
gucci handbags
longchamp solde
76ers jerseys
cheap football shirts
michael kors outlet
clippers jerseys
michael kors outlet

5:13 pm  
Blogger Unknown said...

qzz0710
bulgari jewelry
ugg outlet
cheap jordans
true religion outlet
fingerlings monkey
uggs outlet
lebron james shoes
kate spade outlet
harden shoes
fitflops outlet

12:53 pm  
Blogger jeje said...

ray ban sunglasses
pandora charms
longchamp outlet
ralph lauren outlet
ugg boots
coach outlet
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
pandora jewelry

11:44 am  
Blogger JESSICA JANE said...

If you have a history of illness that is difficult to recover, maybe our next article will help you to recover

Cara Menghilangkan Jerawat
Cara Mengobati Radang Usus
Obat Untuk Luka Gangren
Obat Panu Paling Ampuh
7 Tanaman Herbal Untuk Menghilangkan Asam Urat
Obat Gabagen Alami
Cara menghilangkan jamur pada lidah bayi

11:32 am  
Blogger Unknown said...

ultra boost
lacoste outlet
pandora charms outlet
nike shoes
salomon
nike huarache
off-white clothing
nike shoes
クロムハーツ
skechers shoes

4:51 pm  
Anonymous Obat Pereda nyeri Dada sebelah Kiri said...

This article is very useful, thank you for sharing. And allow me to share articles too, it's about health and treatment. God willing it will be useful for us all. Thank you :)

Obat Radang Gusi (Gingivitis)
Obat Untuk Miss V Gatal dan Perih/Nyeri
Cara Menghilangkan Abses Payudara
Pengobatan Gagal Ginjal Tanpa Cuci Darah
Cara Menyembuhkan Selesma(Flu) dengan Cepat
Cara Mengobati Luka Jahitan Bernanah

5:37 pm  
Blogger Unknown said...

off white shoes
air jordans
curry 5
jordan shoes
caterpillar boots
off white clothing
michael kors outlet
moncler
yeezy boost 350 v2
coach outlet online

3:42 pm  
Blogger lamiss ibrahim said...


I definitely love this site.
https://prokrservices.wiki.zoho.com/
http://prokr.webstarts.com/blog
http://lamissibrahim.doodlekit.com/blog
https://www.prokr.net/ksa/jeddah-water-leaks-detection-isolate-companies/

5:40 am  
Blogger Lutfi Kurniawan said...

Thank you,Your article is very inspiring, hopefully useful for many people.

Cara Mengobati Cacar Air Agar Cepat Kering Dan Sembuh Tanpa Bekas
Cara Mengatasi Nyeri Ulu Hati Dan Perut Kembung Yang Terbukti Ampuh
Obat Gatal Pada Kemaluan Yang Terbukti Ampuh Dan Efektif
Cara Menurunkan Kolesterol Tinggi
Cara Mengobati Ambeien

7:24 pm  
Blogger Obat Sakit Tenggorokan said...

Ijin share ya bro, kalau memang gak sayang kagak usah bilang cinta percuma saja akhirnya menyakitkan.. goyang asyyiiikkkk

Cara Mengobati Parotitis Cara Mengatasi Gejala Tipes Cara Mengobati Kaligata

7:44 pm  
Blogger yanmaneee said...

hermes belts
louboutin outlet
nike cortez
adidas yeezy
converse shoes
curry 5
red bottom shoes for women
yeezy boost 350
nike air max
coach outlet store

2:58 pm  
Blogger yanmaneee said...

hermes belts
louboutin outlet
nike cortez
adidas yeezy
converse shoes
curry 5
red bottom shoes for women
yeezy boost 350
nike air max
coach outlet store

2:58 pm  
Blogger rehabgad1 said...Good write-up. I definitely love this site. Keep it up
https://prokr123.page.tl/
http://prokr123.zohosites.com/
http://prokr114.bravesites.com/
http://ksa41.com/
https://www.prokr.net/ksa/jeddah-water-leaks-detection-isolate-companies/

5:37 am  
Blogger حلول said...

التعليم عملية تيسير التعلم أي اكتساب المعرفة والمهارات والمبادئ والمعتقدات والعادات. من وسائل التعليم هناك رواية القصص والنقاش والتدريس والتدريب والبحث العلمي الموجَّه. التعليم كثيرا ما يجري تحت إرشاد معلمين حلول ، إلا أن المتعلمين من الممكن أن يعلموا أنفسهم كذلك. يمكن حدوث التعليم في وضع نظامي أو وضع غير نظامي وأية تجربة واجباتي لها تأثير تكويني على طريقة التفكير أو الشعور أو التصرف يمكن اعتبارها تعليمية. منهجية التعليم يشار إليها بصطلح علم التربية أو علم التعليم.


التعليم الابتدائي الشامل هو واحد من ثماني أهداف إنمائية ألفية عالمية، والتي أُحرِز تقدم نحوها في العقد الماضي لكن بقي هناك عوائق في هذا المجال. يُعد تأمين التمويل الخيري من المانحين المحتملين أحد المشكلات المستمرة بشكل خاص. أشار الباحثون في pg,g ما وراء البحار (أو دي آي) إلى أن العقبات الرئيسية أمام تمويل التعليم تشمل تضارب أولويات المانحين وهيكلية المساعدات غير الناضجة والافتقار إلى الأدلة والمناصرة لهذه القضية. بالإضافة إلى ذلك، حددت منظمة الشفافية الدولية الفساد في قطاع التعليم باعتباره حجر عثرة أمام تحقيق التعليم الابتدائي الشامل في أفريقيا. علاوة على ذلك، فإن الطلب في العالم النامي على تحسين الوصول إلى التعليم ليس مرتفعًا كما توقع الأجانب. تتردد الحكومات الأصلية في تحمّل التكاليف المستمرة المعنية بالتعليم. هناك أيضًا ضغوط اقتصادية من بعض الآباء والأمهات، الذين يفضلون أن يكسب أطفالهم المال على المدى القصير بدلاً من العمل من أجل تحقيق فوائد التعليم على المدى الطويل.

6:18 am  

Post a Comment

<< Home